Жалби и сигнали

ГОДИШЕН ДОКЛАД за оценка на удовлетвореността на потребителите на административното обслужване в РИОСВ – Благоевград за 2021 г. - ТУК

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД - ТУК

 


РЕГИСТРИРАНЕ, ОБРАБОТКА И ОТГОВОР НА ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ


 

Нормативна уредба 

 

Конституция на Република България

Административнопроцесуален кодекс

 


Юридическа характеристика


Целта е да укаже реда и условията, при които се подават сигнали, предложения и жалби и се обработват от РИОСВ-Благоевград.

Съгласно чл. 107 АПК предложения и сигнали могат да се подават до административни органи, както и до други органи, които осъществяват публичноправни функции, стига в закон да не е предвиден друг ред за съответното предложение или сигнал. Според същия този текст предложения могат да се правят за усъвършенстване на организацията и дейността на административните органи и другите органи, осъществяващи публичноправни функции или за решаване на други въпроси в рамките на компетентността на тези органи. Сигнали могат да се подават за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно или общинско имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица.

Нормативната уредба на жалбите е в чл. 81-98 АПК. Жалбата е документ, чрез който в писмена форма се обжалват незаконосъобразността и/или нецелесъобразността (в случаите, когато не се подава от прокурор) и незаконосъобразността (когато се подава от прокурор) на определен административен акт в случаите, когато това не е забранено с нормативен акт. Когато подателят е прокурор документът се нарича протест, а в останалите случаи – жалба.

АПК дава определения на някои от използваните понятия в допълнителните си разпоредби. Разпоредбата на § 1, т. 1 ДР АПК дава определение на понятието "административен орган". "Административен орган" е органът, който принадлежи към системата на изпълнителната власт, както и всеки носител на административни правомощия, овластен въз основа на закон. В § 1, т. 3 ДР АПК се посочва кой акт е нецелесъобразен. "Нецелесъобразен" е административен акт, издаден при неправилно упражняване на оперативна самостоятелност.


Компетентен орган


Компетентността относно предложенията и сигналите е нормативно уредена в чл. 117 и чл. 119 АПК. Предложенията се правят пред органите, компетентни да решат поставените в тях въпроси, като преписи от предложенията могат да се изпращат и до по-горестоящи органи. Сигналите се подават до органите, които непосредствено ръководят и контролират органите и длъжностните лица, за чиито незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия се съобщава. По преценка на подателя сигналът може да се подаде и чрез органа, срещу чието действие или бездействие е насочен. И в двата случая преписи от сигналите могат да се изпращат и до по-горестоящи органи.

За организирането на цялостната работа с предложенията и сигналите според текста на чл. 110, ал. 2 АПК компетентният орган може да овласти длъжностно лице.  Компетентният орган съгласно разпоредбата на чл. 108 АПК е длъжен да разгледа постъпилите предложения и сигнали в установените срокове обективно и законосъобразно.

Съгласно чл. 81 АПК индивидуалните и общите административни актове могат да бъдат оспорени по административен ред пред непосредствено по-горестоящия административен орган. Чл. 93 АПК сочи, че компетентен да разгледа жалбата или протеста е непосредствено по-горестоящият административен орган, на който е подчинен органът, издал оспорения акт.


Заявител


Текстът на чл. 109 АПК гласи, че предложение или сигнал може да бъде подадено от всеки гражданин или организация, както и от омбудсмана. Чл. 111 АПК позволява предложенията и сигналите да се подадат и от упълномощен представител.

Съгласно текста на чл. 83 АПК жалби могат да се подават от заинтересованите лица или от прокурора, но той може да подава протест само относно законосъобразността на административния акт, а не и относно целесъобразността на акта.


Нормативно установени изисквания


Според разпоредбата на чл. 111, ал. 4 АПК не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години. Следователно изискванията са предложенията или сигналите да не са анонимни, както и нарушението, за което се отнася съответният сигнал, да е извършено преди не повече от две години. Чл. 124, ал. 1 АПК гласи, че сигнали, подадени повторно по въпрос, по който има решение, не се разглеждат, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства. Относно формата на предложенията и сигналите няма установено изискване.

Съществуват нормативно установени изисквания относно формата и съдържанието на жалбата/протеста. Жалбата или протестът се подава в писмена форма чрез административния орган, чийто акт се оспорва (чл. 84 АПК).


Необходими документи


Не се предвиждат други документи освен самите сигнал или предложение - свободен текст.

1. Жалба, която съгласно чл. 85 АПК трябва да бъде написана на български език и да съдържа:

Необходими документи, които се прилагат към жалбата (чл. 86 АПК):


РЕД ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА ЕКОЛОГИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ


Служителите на РИОСВ-Благоевград изпълняват важна роля в опазването на околната среда, съхраняване на природните богатства на България и осигуряване на здравословна околна среда за населението й.

Как да отправя сигнал за екологично замърсяване? 

Вие бихте могли да отправите предложението или сигнала си на всяко ниво в организацията - писмено, чрез електронна поща, по факс, телефон или лично, а именно

Насочете сигнала си към директора на РИОСВ. Ако не желаете Вашият сигнал да бъде разгледан на регионално ниво, можете да се обърнете към Министерство на околната среда и водите на адрес:

При условие, че не сте удовлетворени от отговора, получен от РИОСВ-Благоевград, можете да се обърнете и към министъра на околната среда и водите.

Освен това, бихте могли да насочите Вашият сигнал към Омбудсмана, избран от Народното събрание, който “… приема и разглежда жалби и сигнали за нарушения на права и свободи от държавните и общинските органи и техните администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги…”.

Във всички случаи следва да изясните, че желаете изложените от Вас проблеми да бъдат приети като официален сигнал. Ще бъде от полза за всички заинтересовани и работещите по сигнала, и ще съдейства за разрешаване на случая, ако имате възможност да предоставите колкото се може повече информация. Сигналът трябва да съдържа:

Съгласно разпоредбите на чл. 111, ал. 4 АПК, не се образува производство по анонимни предложения или сигнали. Нещо повече, сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години няма да бъдат разглеждани.
Сигнали, в които не са посочени телефон или адрес за контакти се считат за анонимни и по тях не се предприемат действия.

Сигнали и жалби подадени повторно по въпрос, по който има решение не се разглеждат.


Как ще бъде разгледано вашето предложение или сигнал?


При условие, че сте осигурили необходимата информация, Вашето предложение или сигнал ще бъде регистрирано и задълбочено разгледано и ще бъдете известени за взети решения и предприети действия.

РИОСВ-Благоевград приема на „зеления телефон” (073) 885160 устни сигнали и предложения по въпроси свързани с опазването околната среда в рамките на установеното за администрацията работно време от 9.00 – 17.30 часа и на телефон 0887 787 484 в извън работно време.

Постъпилите на "зеления телефон" в РИОСВ-Благоевград устни сигнали и предложения по въпроси свързани с опазването на околната среда се завеждат в нарочен дневник. В дневника се вписват:

Постъпилите в РИОСВ-Благоевград писмени сигнали и предложения по въпроси, свързани с опазването на околната среда се съхраняват в самостоятелно досие, а движението по тях се отразява в Регистър на постъпилите жалби и сигнали, който съдържа : дата на регистриране, кратко описание, основателна/неоснователна, отговорен експерт, извършена проверка и № на констативния протокол от проверка, дадени предписания, съставен акт, издадено наказателно постановление.

Предложенията и сигналите, които са подадени до некомпетентен орган, се препращат не по-късно от седем дни от постъпването им на компетентните органи, като се уведомяват техните податели.

Предложения, сигнали, жалби и молби не се препращат, когато има данни, че въпросът е отнесен и до компетентния орган.

Проверките по жалби и сигнали се извършват в едномесечен срок от постъпването им.


Нашата гаранция към вас