Съдържание

Посетители

В момента има 134  гости и няма потребители и в сайта

Информация за услугите по направления

Становище по проекти, кандидатстващи за средства от Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда

I. Наименование на услугата

Становище по проекти, кандидатстващи за средства от Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда

II. Правно основание

Закон за опазване на околната среда (ЗООС)

Правилник за устройството и дейността на предприятието за управление на дейностите по опазване на околната сред (Правилника)

III. Характеристика

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) е със статут на държавно предприятие по смисъла на Търговския закон. Основен предмет на дейност на предприятието е реализация на екологични проекти и дейности в изпълнение на национални и общински стратегии и програми в областта на околната среда.

Настоящото изложение указва реда и условията за издаване на становища по проекти на лица, кандидатстващи за средства от (ПУДООС). Становището съдържа описание на съществуващото състояние, приоритетност за финансиране, очакван екологичен ефект от реализиране на проекта и заключение.

IV. Процедура по извършване на административната услуга 

1. Компетентен орган

Компетентен орган по издаването на становище, относно предоставяне на средства от ПУДООС за реализация на проект е РИОСВ.

2. Заявител

Заявител на услугата е лицето, кандидатстващо за средства по представен от него проект.

3. Нормативноустановени изисквания

Разработен е образец на документация за изискванията при кандидатстване пред ПУДООС за финансиране на проекти, във връзка с чл. 16 и чл. 20 от Правилника.

4. Необходими документи

Необходими документи, които се представят в РИОСВ са:

  • Писмено искане за издаване на Становище на РИОСВ по проекти, кандидатстващи за средства от ПУДООС
  • работен проект с обяснителна записка
  • Решение по ОВОС или преценка за необходимост от ОВОС
  • Документ за одобрение на инвестиционния проект съгласно ЗУТ

5. Вътрешен ход на административната услуга

Становището се издава от РИОСВ и се получава в деловодството на РИОСВ от заявителя или упълномощено лице.

Заявителят го предоставя в ПУДООС с другите необходими документи за кандидатстване, посочени в образеца на ПУДООС за предоставяне на документацията за финансиране.

6.Такса: не се дължи

 

7. Срок

в 14 дневен срок от подаване на документите


V. Образци и формуляри

1. Примерен образец за искане за издаване на Становище на РИОСВ по проекти, кандидатстващи за средства от ПУДООС