ХАРТА НА КЛИЕНТА - АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

РЕГИОНАЛАНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА ИВОДИТЕ – БЛАГОЕВГРАД


img15467906ХАРТА НА КЛИЕНТА

І. ВЪВЕДЕНИЕ

Водени от желание да предоставим възможно най-доброто административно обслужване на всеки, който се нуждае от нашите услуги, Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград ще се ръководи от тази Харта на клиента наричана по-нататък за краткост "хартата".

Този документ не е закон или наредба, той не създава права или задължения. Неговото предназначение е да помогне на гражданите и юридическите лица да се запознаят с видовете административни услуги, които се предоставят, да им се разясни как и какво следва да направят, за да получат желаната услуга, как да ни подпомогнат да облекчим процедурите и повишим удовлетвореността им от нашата работа.

При разработването на настоящата харта основно сме се ръководили от изискването тя да бъде средство за изграждане на партньорство между администрацията и обществеността. С нея се цели да бъде обслужван общественият интерес ефективно и ефикасно, при максимален резултат и качество на обслужването, с минимален разход на финансови и човешки ресурси.

Регионалната инспекция по околната среда и водите - Благоевград, наричана по-нататък “РИОСВ”, е административна структура към Министъра на околната среда и водите. Нашата мисията е провеждане на държавната политика в областта на околната среда, съхраняване на природните богатства на България и осигуряване на здравословна околна среда за населението й. Тази мисия може да бъде изпълнена само със силната подкрепа и партньорство с другите държавни институции, местните власти и обществеността - неправителствени организации, бизнес, академични среди, с активното участие на всеки един от нас.

Ние предоставяме услуги на всички заинтересовани физически и юридически лица, имащи отношение към проблемите по опазване на околната среда и водите на територията на 13 общини на Благоевградска област – Благоевград, Симитли, Кресна , Струмяни, Сандански, Петрич, Разлог, Банско, Белица, Якоруда, Гърмен, Гоце Делчев и Хаджидимово и 2 общини от Кюстендилска област - Рила и Кочериново. Дейностите на РИОСВ свързани с административното обслужване се извършва от нейната администрация на принципите на законност, бързина, достъпност и качество. Следвайки тези принципи, предлагаме на Вашето внимание настоящата Харта на клиента и стандарти за административно обслужване.I. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПИ , ПРИОРИТЕТИ


Администрацията на РИОСВ – Благоевград се ръководи от принципите на законност, откритост, самостоятелност, достъпност, отговорност, гарантиране на интересите на населението и администрацията.

Целите, които си поставяме са:

Администрацията на РИОСВ – Благоевград поставя като приоритети в работата си удовлетвореността на обществото от действията на нашите служители. За постигането на нашите цели ние се ангажираме да спазваме стандарти за извършване на качествено административно обслужване.  II. СТАНДАРТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ


1. Отношение към клиента

2. Информация за клиента

3. Комуникация с клиента

4. Канали за достъп до информация и услуги

5. Изпълнение на срокове

6. Обратната връзка от клиента

7. Отговорност и отчетностIII. ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРТНЬОРСКИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ


Ние очакваме от потребителите на административни услуги в РИОСВ - Благоевград:

В случай, че не сте удовлетворени и при предоставяне на административни услуги сте обслужени некачествено, имате възможност да подадете оплакване и да дадете предложения за усъвършенстване.

Подаване на жалби, сигнали, оплаквания, предложения относно качеството на административното обслужване:

На всички подадени жалби, оплаквания и др. РИОСВ се произнася в законово регламентираните срокове, съгласно АПК.

На анонимно подадени жалби, сигнали, оплаквания не може да се отговори.IV. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ


Административното обслужване на фидически и юридически лица се намира на входа на РИОСВ – Благоевград и работи на принципа на “Едно гише”.

Тук можете да получите информация за видовете услуги, които извършва нашата администрация, за необходимите документи, които се подават за услугите, за дължимите такси и срокове. В “Едно гише” се подават заявления за услуги по стандартни бланки, молби и други входящи документи, свързани с предлаганите административни услуги. Всички входящи преписки се завеждат по електронен път и стават част от електронния архив.

Всички останали входящи документи се внасят в „Деловодство” стая № 2 на РИОСВ - Благоевград. При неудовлетвореност от обслужването тук можете да подадете писмена жалба.

Подробна информация за предлаганите услуги ще може да намерите на информационните табла във фоайето на РИОСВ или от служителите в звеното за административно обслужване „Деловодство” и „Едно гише”. Разработени са готови образци – стандартни бланки, които се предоставят на клиентите при поискване на хартиен или магнитен носител. Принципа на обслужване “едно гише” осигурява едно място за достъп до услугите, извършвани от инспекцията, активно консултиране и насочване на потребителите.

За осъществяване на обратна връзка очакваме Вашите предложения относно подобряване на обслужването, което може да отразите в предоставените анкетни карти.

Телефоните са: Деловодство – (073) 81 80 80 ; ”Едно гише” – (073) 81 80 81; Каса - (073) 81 80 83; Факс: (073) 88 51 58

В Интернет – страницата на РИОСВ http://riosvbl.org е публикувана подробна информация за услугите, които предоставя администрацията - нормативна уредба, процедури, образци, такси.

На електронна пощенска кутия Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. можете да изразите мнението си, както и да направите предложение за подобряване на обслужването.

от 9:00 до 12:30 и от 13:00 до 17:30 часа

от 9:00 до до 17:30 часа

В случаите, когато в служебното помещение има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на “Едно гише” продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Агнеса Христова е нашия експерт обслужване „Едно гише”. Работното време на “Едно гише” с граждани и фирми е от 9:00 до 17:30 часа всеки ден.

Вяра Тодорова e служител „деловодство” и обслужва клиентите в деловодството в рамките на целия работен ден - от 9:00 до 12:30 и от 13:00 до 17:30 часа.

БУЛСТАТ: 000024617

Заплащането може да стане на касата на РИОСВ-Благоевград на адрес Благоевград, ул.”Свобода” №1 , стая № 13. ОСИГУРЕНА ВЪЗМОЖНОСТ за плащане на дължимите такси или цени на услугите с платежна карта на ПОС терминално устройство

по банков път – IBAN сметка на Регионална инспекция по околната среда и водите – гр.Благоевград IBAN: BG 90 SOMB 9130 3137 0187 01 , BIC код: SOMBBGSF при Банка: “Общинска банка” АД-ФЦ – гр. Благоевград.

Директор – Ангел Георгиев

Всеки понеделник от 10:00 до 12:00 часа

Извършването на консултации с длъжностни лица – експерти в РИОСВ-Благоевград в отдел „Контрол на околната среда”, съгласно заповед № 69/03.06.2004 г. се извършва в приемно време , както следва:

Понеделник:

Сутрин: 10:00 ч. до 12:00 часа
След обяд : 15:00 ч до 17:00 часа

Сряда:

Сутрин: 10:00 ч. до 12:00 часа
След обяд : 15:00 ч до 17:00 часа

Петък:

Сутрин: 10:00 ч. до 12:00 часа

2700 Благоевград, ул."Свобода" № 1, Регионална инспекция по околната среда и водите-Благоевград

факс: 073/88314058

зелен телефон : 073/885160

телефон за подаване сигнали за корупция : 073/831738

електроннна поща : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

интернет страница: http://riosvbl.org