Съдържание

Посетители

В момента има 157  гости и няма потребители и в сайта

Обявени обществени поръчки

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА РАБОТА НА КОМИСИЯТА

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на планове за управление и инвентаризация на горите на територията на резервати по обособени позиции в изпълнение на проект №DIR-5113325-5-94 „Дейности по устойчиво управление на резерват „Соколата", резерват „Конгура", резерват „Али ботуш", резерват „Ореляк" и поддържан резерват „Тъмната гора"


Със Заповед №ОП1-8/30.04.2014 г. на директора на РИОСВ-Благоевград е удължен срокът за работа на комисията за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на планове за управление и инвентаризация на горите на територията на резервати по обособени позиции в изпълнение на проект №DIR-5113325-5-94 „Дейности по устойчиво управление на резерват „Соколата", резерват „Конгура", резерват „Али ботуш", резерват „Ореляк" и поддържан резерват „Тъмната гора", до 23 май 2014 г.