Архив преценки ОС - 2013 г.

36-ОС/2013 г.

Петък, 03 Януари 2014 13:05

Р Е Ш Е Н И Е № 36-ОС/2013 г. за извършване на оценка на степента на въздействие

Да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение „Изграждане на нов стабилизиран горски път ІІІ та степен „Езерешка вада", землище на с. Ощава, община Кресна, област Благоевград, който се очаква да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони BG0000366 "Кресна - Илинденци" и BG0002126 "Пирин Буфер", определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, вкл. на дивите птици от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: териториален обхват на ЮЗДП ТП ДГС „Кресна", участък от км 0+000 до км 6+620, землище на с. Ощава, община Кресна, област Благоевград, защитени зони BG0000366 "Кресна - Илинденци" и BG0002126 "Пирин Буфер".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

за извършване на оценка на степента на въздействие