Архив преценки ОС - 2013 г.

34-ОС/2013 г.

Петък, 03 Януари 2014 11:00

Р Е Ш Е Н И Е № 34-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на открита площадка за складиране на отпадъци от производство на изделия от мрамор", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №032023, местност „Злинска река", землище на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, защитени зони BG0000366 "Кресна - Илинденци" и BG0002003 "Кресна"

тук може да изтеглите пълния текст на решението.