Архив преценки ОС - 2013 г.

33-ОС/2013 г.

Сряда, 04 Декември 2013 11:00

Р Е Ш Е Н И Е № 33-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за за къщи за гости", който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: УПИ І-1 от кв. 7 по плана на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0001030 "Родопи Западни".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.