Архив преценки ОС - 2007 г.

16-ОС/2007 г.

Вторник, 04 Декември 2007 12:00

Р Е Ш Е Н И Е № 16 - ОС/2007 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за “Изграждане на складова база за промишлени стоки и магазин” с предмета и целите на опазване на защитена зона за опазване на дивите птици с наименование „Места” с индентификационен код BG 0002076.

местоположение: поземлен имот № 132002 в землището на гр. Гоце Делчев с ЕКАТТЕ 17395, Община Гоце Делчев по скица № Ф01538/22.10.2007г., собственост на Красимир Руменов Пехливанов

 тук може да изтеглите пълния текст на решението