Архив преценки ОС - 2008 г.

113-ОС/2008 г.

Понеделник, 15 Декември 2008 02:00

Р Е Ш Е Н И Е  № 113 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на три гаража и вила, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Среден Пирин - Алиботуш”, с код BG 0001028 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна

Местоположение: имоти с № 027124 по скица - проект № Ф01366/20.11.2008 г и № 027125 по скица - проект № Ф01366720.11.2008 г в землището на с. Добротино с ЕКАТТЕ 21680, община Гоце Делчев., собственост на ДАГ – ДГС Гоце Делчев

тук може да изтеглите пълния текст на решението