Архив преценки ОС - 2010 г.

14-ОС/2010 г.

Понеделник, 10 Май 2010 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № 14-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение “Проектиране и изграждане на МВЕЦ на течащи води на р. Усоето от басейна на р. Места”, землище на с. Добърско, общ. Разлог, обл. Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове (включително птици), предмет на опазване в защитени зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000”

Местоположение: землище на с. Добърско, община Разлог, област Благоевград

тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

 

3**. Планувани обекти за контрол за период  03.05.2010 г. - 07.05.2010 г.  

1. Комплексна проверка на ”ЗПП ” АД , гр. Благоевград

2.& Проверка на “В&М - 07” ЕООД, с. Елешница – общ. Разлог

3. Проверка на поземлен имот в землище на гр.Благоевград кв.Струмско-по жалба.

4.Проверка на Цех за преработка на скални материали на “Булмар” ЕООД гр.Благоевград.

5. Проверка на  «РОК 2005» ООД - с.Дамяница

6.      Проверка на «Пирин мрамор» АД  - гр.Сандански

7. Проверка по НСМБР -  Мониторинг на Sarcosphera coronaria Парилски дол над с. Парил