Архив преценки ОС - 2010 г.

06-ОС/2010 г.

Неделя, 14 Февруари 2010 22:00

Р Е Ш Е Н И Е № 06-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на МВЕЦ на река Бела Места”, землище на гр. Якоруда, общ. Якоруда, обл. Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания и на дивата флора и фауна и/или видовете, предмет на опазване в защитени зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000”

Местоположение: землище на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград

 тук може да изтеглите пълния текст на решението