Архив преценки ОС - 2010 г.

03-ОС/2010 г.

Неделя, 07 Февруари 2010 22:00

Р Е Ш Е Н И Е № 03 - ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ на река Лъкенска, десен приток на река Места върху защитени зони “Река Места” с код BG 0001021 и “Места” с код BG 0002076, което се очаква да окаже значително отрицателно въздействие.

Местоположение: землище на с. Кремен, община Банско, област Благоевград, защитени зони “Река Места” и “Места”.

 тук може да изтеглите пълния текст на решението