Архив преценки ОС - 2010 г.

42-ОС/2010 г.

Вторник, 07 Декември 2010 09:00

Р Е Ш Е Н И Е № 42-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам «Изграждане на автомивка, автосервиз, магазин за авточасти и склад за промишлени стоки», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 17395.136.245 в местността “Заемджиков чифлик/Мочура”, землище на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”

тук може да изтеглите пълния текст на решението