Архив преценки ОС - 2010 г.

21-ОС/2010 г.

Неделя, 04 Юли 2010 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № 20-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на склад за дърва за огрев, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитени зони “Кресна” и “Кресна – Илинденци”.

Местоположение: имот № 000023, местността “Календерица”, землище на с. Горна Брезница,  община Кресна, област Благоевград, защитени зони “Кресна” с код BG 0002003 и “Кресна – Илинденци” с код BG 0000366

тук може да изтеглите пълния текст на решението