Архив преценки ОС - 2011 г.

41-ОС/2011 г.

Понеделник, 19 Септември 2011 19:00

Р Е Ш Е Н И Е № 41-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение «Изграждане на склад и търговски обект», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот с №069043 в местността “Въпата”, землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.