Архив преценки ОС - 2011 г.

39-ОС/2011 г.

Неделя, 18 Септември 2011 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № 39-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение «Складова и хладилна база за месни, зеленчукови и др. хранителни продукти, винарна за производство на вино с административнобитова част, паркинг с 20 паркоместа, изгребна яма и ППР”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №000271, местност „Потоко”, землище на с. Чучулигово, Община Петрич, област Благоевград, защитени зони BG0002098 “Рупите” и BG0001023 “Рупите - Струмешница”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.