Архив преценки ОС - 2012 г.

30-ОС/2012 г.

Вторник, 13 Ноември 2012 09:00

Р Е Ш Е Н И Е № 30-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение «Изграждане на приемо-предавтелна стнация BLG 0186_Make по стандарт GSM/UMTS», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот №024003 с площ 4,289 дка  в местността «Гладник», землище на с. Враня, община Сандански, област Благоевград, защитена зона BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.