Архив преценки ОС - 2012 г.

32-ОС/2012 г.

Сряда, 28 Ноември 2012 22:00

Р Е Ш Е Н И Е № 32-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам «Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за имоти №118019, 118020 и УПИ 118015», който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлени имоти с №№118019, 118020 и УПИ 118015, местност «Драколово», землище на с. Влахи, община Кресна, област Благоевград, защитена зона BG0000366 “Кресна - Илинденци”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.