Архив преценки ОС - 2012 г.

31-ОС/2012 г.

Четвъртък, 22 Ноември 2012 22:00

Р Е Ш Е Н И Е № 31-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение "Изграждане на контролно-диагностичен пункт и офиси", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с номер 008001, землище на с. Ново Лески, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.