Архив преценки ОС - 2012 г.

29-ОС/2012 г.

Понеделник, 12 Ноември 2012 22:00

Р Е Ш Е Н И Е № 29-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за жилищно строителство», който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: имот №000293, м. „Арнаудското вършило“, с площ 4,523 дка, землище на с. Буково, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитени зони BG0001021 “Река Места” и BG0002076 “Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.