Архив преценки ОС - 2012 г.

28-ОС/2012 г.

Вторник, 02 Октомври 2012 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № 28-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Производство на строителни материали и изделия (варов център) и алея за достъп в имот №051031 в местността „Ганеви ниви“, землище на гр. Кочериново, общ. Кочериново, обл. Кюстендил”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видове птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002099 „Кочериново“

Местоположение: област Кюстендил, община Кочериново, землище на гр. Кочериново, имот с номер 051031; защитена зона BG0002099 „Кочериново“ за опазване на дивите птици

тук може да изтеглите пълния текст на решението.