Архив преценки ОС - 2020 г.

Решение №56-ОС/2020 г.

Вторник, 22 Декември 2020 10:02

Р Е Ш Е Н И Е №56-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на търговска сграда и дренажен кладенец с прогнозна дълбочина до 10 м в част в размер на 1.200 дка от поземлен имот с идентификатор 18366.96.5 в местността Маноле /О/ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 18366.96.5 в местността Маноле /О/ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград; защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител: „ЛУКСПЕЛЕТ“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.