Архив преценки ОС - 2020 г.

Решение №41-ОС/2020 г.

Петък, 16 Октомври 2020 15:40

Р Е Ш Е Н И Е №41-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение "Изграждане на вилна сграда“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 00014.200.10 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград, защитени зони BG0002076 “Места” и BG0000220 „Долна Места“

Възложител: М. И.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.