Архив преценки ОС - 2020 г.

Решение №39-ОС/2020 г.

Понеделник, 05 Октомври 2020 14:47

Р Е Ш Е Н И Е №39-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости в поземлен имот с идентификатор 53326.34.178 в местността Градец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 53326.34.178 в местността Градец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград (КККР на с. Огняново); защитени зони BG0001030 „Родопи - Западни“

Възложител: „ГРАДЕЦ-ДИ“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.