Архив преценки ОС - 2020 г.

Решение №11-ОС/2020 г.

Сряда, 15 Април 2020 12:45

Р Е Ш Е Н И Е №11-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на бетонов център, търговски обект и офиси“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №055009, землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”

Възложител: ЕТ „АЛБЕН ГОСПОДЕВ“

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.