Архив преценки ОС - 2016 г.

Решение №47-ОС/2016 г.

Понеделник, 28 Ноември 2016 10:20

Р Е Ш Е Н И Е №47-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам обект: „Вилна сграда“, находящ се в поземлен имот с номер 051015 в местността Папаз чаир, землище на с. Делчево, общ. Гоце Делчев, област Благоевград, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици, част от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“

Местоположение: област Благоевград, община Гоце Делчев, поземлен имот с номер 051015 в местността Папаз чаир в землището на с. Делчево; защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“

тук може да изтеглите пълния текст на решението.