Архив преценки ОС - 2016 г.

Решение №32-ОС/2016 г.

Понеделник, 29 Август 2016 16:40

Р Е Ш Е Н И Е №32-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“.

Местоположение: Имоти №006010 и №005001, землище на с. Спатово, община Сандански, имот №054033, землище на с. Капатово, община Петрич, защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.