Архив преценки ОС - 2016 г.

Решение №31-ОС/2016 г.

Понеделник, 29 Август 2016 16:00

Р Е Ш Е Н И Е №31-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на имот с № 009048, землище на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград за „вилно строителство“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: имот с № 009048, землище на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0001030 «Родопи - Западни»

тук може да изтеглите пълния текст на решението.