Архив преценки ОС - 2016 г.

Решение №27-ОС/2016 г.

Четвъртък, 07 Юли 2016 15:50

Р Е Ш Е Н И Е №27-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за варене на ракия“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с № 075007, местност „ Селището“, землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград, защитени зони BG0001030 «Родопи - Западни» и BG0002076 “Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.