Архив преценки ОС - 2016 г.

Решение №25-ОС/2016 г.

Понеделник, 13 Юни 2016 10:38

Р Е Ш Е Н И Е №25-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на търговски, складов и производствен обект“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №048032, землище на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.