Архив преценки ОС - 2016 г.

Решение №24-ОС/2016 г.

Понеделник, 13 Юни 2016 10:30

Р Е Ш Е Н И Е №24-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на базова станция на GSM - оператор Глобул № 2033, тип „СМ - 42“ на мястото на съществуваща такава в имот № 072001, землище на с. Железница, община Симитли, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 072001, землище на с. Железница, община Симитли, област Благоевград, защитена зона BG0001022 «Орановски пролом - Лешко»

тук може да изтеглите пълния текст на решението.