Архив преценки ОС - 2016 г.

Решение №23-ОС/2016 г.

Понеделник, 13 Юни 2016 10:00

Р Е Ш Е Н И Е №23-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопански обслужващи сгради и гаражи“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №029008, землище на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.