Архив преценки ОС - 2016 г.

Решение №22-ОС/2016 г.

Петък, 27 Май 2016 09:50

Р Е Ш Е Н И Е №22-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Създаване на овощни насаждения от сливи в поземлени имоти с номера 004702, 004707, 008041 в землището на гр. Кресна и поземлен имот с номер 000476 в землището на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове растения и животни, включително и птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“.

Местоположение: област Благоевград, община Кресна, поземлени имоти с номера 004702 и 004707 в местността Полето и поземлен имот с номер 008041 в местността Кантона, землище на гр. Кресна и поземлен имот с номер 000476 в местността Боровица, землище на с. Горна Брезница; защитена зона BG0002003 „Кресна“ и защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци“.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.