Архив преценки ОС - 2016 г.

Решение №16-ОС/2016 г.

Четвъртък, 28 Април 2016 09:50

Р Е Ш Е Н И Е №16-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПЗ) по чл. 110, ал. 1, т. 3, чл. 59 от ЗУТ във връзка с §123 от ЗГ за поземлен имот с номер 000721 в местността Попина лъка, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград за „рекреационни дейности“, във връзка със запазване на съществуващ обект „Вилна сграда“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“.

Местоположение: област Благоевград, община Сандански, землище на с. Лиляново, поземлен имот с номер 000721; защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер“.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.