Архив преценки ОС - 2016 г.

Решение №15-ОС/2016 г.

Петък, 22 Април 2016 13:50

Р Е Ш Е Н И Е №15-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Разширение на производствено-складова база за обработка на мраморни изделия и преработка на отпадъчни материали в имоти с номера 009035, 031001 и 031002 в местността Горно поле и имот с номер 029001 в местността Градешка река в землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград с обща площ 11.501 дка“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видовете птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: област Благоевград, община Струмяни, землище на с. Илинденци, поземлени имоти с номера 009035, 031001 и 031002 в местността Горно поле и имот с номер 029001 в местността Градешка река; защитена зона BG0002003 „Кресна“.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.