Архив преценки ОС - 2016 г.

Решение №14-ОС/2016 г.

Петък, 15 Април 2016 13:40

Р Е Ш Е Н И Е №14-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

да се извърши оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение „Изграждане на горски автомобилен път „Гарваница - Равнелак”, което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и в защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер” за опазване на дивите птици.

Местоположение: части от поземлени имоти с номера 010622, 000844, 000980, 010621, 020516, 010620, 000786, 010507, 000785, 000765, 000495, 000637, 000749, 000987, 000758, 000757, 000770, 000775, 010621, 500147, 000773 по картата на възстановената собственост за землището на с. Пирин, община Сандански, област Благоевград; защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” и BG0002126 „Пирин Буфер”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.