Решения за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие

Решение №02-ОС/2022 г.

Понеделник, 17 Януари 2022 15:48

Р Е Ш Е Н И Е №02-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение за инвестиционно предложение “Създаване на овощна градина и изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на продукция и инвентар и помещение за обитаване в поземлен имот с идентификатор 47408.31.17 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 47408.31.17 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”

Възложител: Р. Ш.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.