Решения за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие

Решение №78-ОС/2021 г.

Вторник, 07 Декември 2021 15:48

Р Е Ш Е Н И Е №78-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда и барбекю“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 52101.12.21 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

Възложител: Т. М.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.