Решения за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие

Решение №75-ОС/2021 г.

Четвъртък, 02 Декември 2021 15:38

Р Е Ш Е Н И Е №75-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 62640.49.1034, местност Чуклата по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград от „Нива“ в „Друг вид земеделска земя“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG00001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 62640.49.1034, местност Чуклата по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград (КККР на с. Рибново); защитена зона BG00001021 „Река Места“.

Възложител: Общинска администрация село Гърмен

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.