Решения за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие

Решение №17-ОС/2021 г.

Вторник, 23 Март 2021 16:31

Р Е Ш Е Н И Е №17-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Технологични планове за залесяване на горски територии, собственост на държавата от териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство Рилски манастир“ - отдели, подотдели 1205 „2“, 1205 „3“, 1206 „9“ и 1277 „3“, които няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001013 „Скрино” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: отдели, подотдели 1205 „2“, 1205 „3“, 1206 „9“, находящи се в местността Крумово в землището на с. Крумово и 1277 „3“, находящ се в землището на с. Фролош, община Кочериново, област Кюстендил, от обхвата на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Рилски манастир“ ; защитена зона BG0001013 „Скрино”.

Възложител: „Държавно горско стопанство Рилски манастир“ към „Югозападно държавно предприятие“ ДП

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.