Съдържание

Посетители

В момента има 92  гости и няма потребители и в сайта

Услуги

Уведомление за организиран пункт за изкупуване на охлюви

I. Наименование на услугата

Регистрация на организиран пункт за изкупуване на охлюви

II. Правно основани

Закон за биологичното разнообразие (ЗБР, чл. 42 ал.2, чл. 41 ал.2 )

Заповед № РД-361 от 9 април 2004 г. за режимите, реда и условията за ползване, изкупуване с цел търговия в страната и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от видовете: лозов охлюв (Helix lucorum) и градински охлюв (Helix pomatia), ДВ, бр. 38/ 2004 г. на министъра на околната среда и водите

III. Характеристика

Целта на тази административна услуга е спазване на определените със Заповед № РД-361 от 9 април 2004 г. на министъра на околната среда и водите режими, ред и условия за ползване, изкупуване с цел търговия в страната и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от видовете лозов охлюв (Helix lucorum) и градински охлюв (Helix pomatia).

IV. Процедура по извършване на административната услуга 

1. Компетентен орган

Компетентен орган е съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) .

2. Заявител

Заявители могат да бъдат физически и юридически лица.

3. Нормативно установени изисквания и необходими документи

В срок до 01 май на текущата година в съответната РИОСВ трябва да бъде подадено заявление със следните данни:

  • данни за лицето/фирмата, организатор на пункта за изкупуване на охлюви, телефон за контакти;
  • данни за лицето, отговорник на пункта за изкупуване на охлюви, точен адрес на пункта; телефон за контакти.

4. Вътрешен ход на административната услуга

В срок до 01 май на текущата година физически и юридически лица подават уведомления за организирани пунктове за изкупуване на охлюви, след което РИОСВ – Благоевград ги регистрира.

РИОСВ извършва проверки на организираните пунктове за охлюви, с цел да се установи дали се спазват изискванията на Заповед № РД-361 от 9 април 2004 г.

Организаторът на всеки пункт е длъжен да притежава хладно или хладилно помещение за съхранение на наличните количества, да събира охлювите в дървени касети или полиетиленови чували тип "гаци", както и да притежава калибровъчно сито с диаметър на отворите 28 мм, с което да пресява маломерните охлюви. Пресятите охлюви е длъжен да върне маломерните охлюви обратно в природата.

РИОСВ извършват проверка на декларираните количества в складовете и фермите и съставят протоколи.

В срок до 05 юли на текущата година износителите да декларират писмено в РИОСВ всички количества изкупени охлюви, които не са изнесени в периода 10 май – 30 юни и мястото на съхранението им.

5. Нормативно определени срокове

  • В срок до 25 април на текущата година лицата, отглеждащи охлюви във ферми, да декларират наличните количества в съответната РИОСВ.
  • В срок до 01 май на текущата година се подават уведомления за организирани пунктове за изкупуване на охлюви, след което РИОСВ регистрира.
  • Периодът за изкупуването е от 10 май до 30 юни на текущата година.

6. Дължима такса - не се дължи

 

V. Образци: