Съдържание

Посетители

В момента има 96  гости и няма потребители и в сайта

Услуги

Издаване на регистрационни карти по Закона за защита на животните

I. Наименование на услугата

Издаване на регистрационни карти за екземпляри от видовете диви животни, отглеждани извън зоологически градини, центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове, спасителни центрове и бази за интензивно стопанисване на дивеча.

Забележка: На регистрация не подлежат екземпляри от разред примати и на диви котки и от защитени видове животни, предвид че за същите е забранено внасянето, придобиването, продажбата, притежаването и отглеждането им извън зоологически градини и спасителни центрове.

II. Правно основани

Чл. 22, ал. 1 във връзка с чл. 22а от Закон за защита на животните (ЗЗЖ).

III. Характеристика

Целта на тази административна услуга е регистрация на всички екземпляри от видове диви животни, отглеждани извън зоологически градини, центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове, спасителни центрове и бази за интензивно стопанисване на дивеча, с изключение на:

 1. Екземпляри от разред примати и на диви котки;
 2. Екземпляри от защитени видове животни по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (видовете посочени в приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие);
 3. Питомните животни, които са:
 • животни (породи) целенасочено селектирани за нуждите и потребностите на човека и са морфологично, биологично, физиологично и/или етологично отдалечени от дивия систематичен вид, от който са произлезли;
 • домашни и селскостопански животни;
 • селектирани декоративни и/или екзотични животни, например – порчета, морски свинчета, хамстери, зайци, плъхове, мишки и т.н.; селектирани и/или екзотични декоративни риби и пойни птички.

Забележка: „Диви животни“ са животни, които притежават всички морфологични, анатомични, биологични, физиологични и етологични белези на свободно живеещия див систематичен вид.

 

Регистрацията се извършва с регистрационна карта, издадена от съответната РИОСВ по постоянния адрес на собственика на екземпляра - физическо лице, или по седалището, съответно адреса на управлението, на собственика на екземпляра - юридическо лице.

Регистрационната карта може да бъде два типа – за регистриране на единични екземпляри и за регистриране на група екземпляри. Картата за регистриране на група екземпляри се използва само за групи екземпляри от видове по приложения А и В от Регламент 338/97, при които индивидуалното маркиране е невъзможно.

IV. Процедура по извършване на административната услуга

1. Компетентен орган

Компетентен орган е съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) по постоянния адрес на собственика на екземпляра – физическо лице, или по седалището, съответно адреса на управлението, на собственика на екземпляра – юридическо лице.

2. Заявител

Заявители са физически и юридически лица, собствениците на екземпляри от видове диви животни, отглеждани извън зоологически градини, центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове, спасителни центрове и бази за интензивно стопанисване на дивеч.

3. Нормативно установени изисквания и необходими документи

За регистрацията по чл. 22, ал.1 собственикът в 14-дневен срок от придобиването на екземпляра/итевнася в РИОСВ заявление, в което посочва:

 • за физически лица - лични данни;
 • за български юридически лица или еднолични търговци – наименование, седалище, адрес и единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
 • за чуждестранните юридически лица – документ, удостоверяващ правния статус на заявителя, издаден в съответствие с националното му законодателство до три месеца преди подаване на заявлението;
 • данни за екземпляра – вид; пол; година на раждане/излюпване; маркировка, ако такава е налична;
 • адрес, на който се отглежда екземпляра – при придобиване на жив екземпляр;
 • начин на придобиване – документ, указващ произхода на екземпляра, когато е дарен, закупен, внесен на територията на страната или придобити по друг начин от друго физическо или юридическо лице, включително държавна институция;
 • номер на разрешително от МОСВ по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗБР, във връзка с чл. 22, ал. 2 от ЗЗЖ, ако има такова.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Собственикът в 14-дневен срок от придобиването на екземпляра внася в РИОСВ заявление, съдържащо описаните в т. 3 данни и информация – попълва се образец №1.

В срок до 20 работни дни от постъпване на заявлението РИОСВ издава документ за регистрацияпо образец №2. При необходимост от уточняване на вида и обстоятелствата по придобиването на екземпляра/ите, РИОСВ извършва проверка на място в рамките на срока за издаване на регистрационната карта.

При промяна на обстоятелствата, свързани с екземпляра, а именно: смяна на собственика, смяна на адреса на отглеждане, смърт, унищожаване, кражба или изгубване на екземпляра, както и при унищожаване, повреждане, изгубване или кражба на документа за регистрация на екземпляра, собственикът на регистриран екземпляр е длъжен писмено да уведоми РИОСВ. Във връзка с постъпилата информация РИОСВ:

 • Издава нов документ за регистрация;

Надлежно издадените регистрационни карти са валидни до промяна на обстоятелствата, свързани с екземпляра – смяна на собственика, смяна на адреса на отглеждане, смърт, унищожаване, кражба или изгубване на екземпляра или унищожаване, повреждане, изгубване или кражба на документа за регистрация на екземпляра.

Забележка: При смяна на собствеността на екземпляра оригиналът на регистрационната карта се предава на новия собственик, който я използва за последваща регистрация.

5. Дължима такса - не се дължи

V. Образци:

 1. Образец на заявление за регистрация на екземпляри по чл.92 от Закона за биологично разнообразие