Съдържание

Посетители

В момента има 81  гости и няма потребители и в сайта

Услуги

Становище за преценяване вероятността от въздействие върху защитените зони на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения и техните изменения или разширения

I. Наименование на услугата

издаване на писмо на директора на РИОСВ – Благоевград с волеизявления относно начина на процедиране на планове, програми, проекти  и инвестиционни предложения извън обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп., бр. 81 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г. ).

II. Правно основание

Закон за биологичното разнообразие (ЗБР)

Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана по-долу „Наредбата за ОС“ – чл. 2, ал. 2.

III. Характеристика

Целта на тази административна услуга е да се прецени начина на процедиране на планове, програми, проекти  и инвестиционни предложения извън обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за ОС в зависимост от техния характер и вероятността от въздействието им върху защитените зони в случай, че същите са допустими спрямо: режима на дейност на защитените зони, определен със заповедта за обявяването им, както и със заповедта по чл. 19, ал. 1 ЗБР и/или с плана за управление ако има такива; режима на защитените територии, определен по реда на Закона за защитените територии (ЗЗТ), заповедта за обявяването ? и плана за управлението ?, ако има такъв или заповед по чл. 45, ал. 1 ЗЗТ, ако има такава; спрямо режимите по Закона за водите (ЗВ) и в утвърдени планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения за планове, програми, проекти или инвестиционни предложения предвиждащи водовземане от повърхностни или подземни води, заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти или в съоръжения, които могат да създадат опасност от замърсяване с отпадъчни води, или е пряко свързано с водовземане и/или ползване на воден обект по смисъла на т. 7 и т. 25 от допълнителните разпоредби на ЗВ.

ІV. Процедура по извършване на административната услуга

4.1. Компетентен орган за всички волеизявления и действия:

Директорът на РИОСВ – Благоевград във всички случаи за:

 • планове, програми, проекти, инвестиционни предложения или техни изменения или разширения, които не са включени в приложения №1 и 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и попадат в обхвата на РИОСВ – Благоевград;
 • инвестиционни предложения или техни изменения или разширения, които не са включени в приложения №1 и 2 към ЗООС и не попадат изцяло или отчасти в резерват, национален парк и поддържан резерват – защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ);
 • проекти, планове и програми, които не се одобряват от централните органи на изпълнителната власт и от Народното събрание.

4.2. Заявител:

Възложител на план, програма, проект или инвестиционно предложение.

Забележка:

1. По смисъла на §1, т. 28а от Допълнителните разпоредби на ЗБР „Планове, програми и инвестиционни предложения" са плановете, програмите и инвестиционните предложения и техните разширения и промени по смисъла на Закона за опазване на околната среда, а именно:

"Планове и програми" са планове, програми, стратегии и други подобни документи, както и техните изменения, които:

а) се изискват от законови, нормативни или административни разпоредби;

б) са предмет на подготовка и/или приемане от публичен орган на национално, регионално или местно равнище или които се подготвят от даден орган за приемане чрез одобрена от Министерския съвет или от Народното събрание процедура.

2. По смисъла на §1, т. 31б от Допълнителните разпоредби на ЗБР "Проекти" са областните планове за развитие на горските територии, горскостопанските планове и програми и други проекти, с които се предвиждат дейности, които не попадат в обхвата на приложения № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда, с изключение на проекти, които се изискват по Закона за устройство на територията.

3. "Възложител на инвестиционно предложение" е обществен орган, физическо или юридическо лице, което по реда на специален закон, нормативен или административен акт има права да инициира или да кандидатства за одобряване на инвестиционно предложение.

4. "Възложител на план или програма" е лицето или органът, който е оправомощен да възложи изготвянето на плана или програмата.

4.3. Нормативно установени изисквания

За планове, програми, проекти  и инвестиционни предложения, които не подлежат на оценка за съвместимост по реда на глава втора или трета от Наредбата за ОС, а именно:

 • планове, програми, инвестиционни предложения за строителства, дейности и технологии или техни изменения или разширения, не попадащи в обхвана на глава шеста от ЗООС;
 • планове, програми, инвестиционни предложения или техни изменения или разширения извън обхвата на глава шеста от ЗООС, попадащи изцяло или отчасти в границите на защитени зони, но не свързани с промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имота;
 • планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които са в съответствие с параметрите на планове, програми и проекти от по-висока степен, на които е извършена оценка за съвместимост и за които в крайния акт от процедурата по реда на глава втора или трета не е поставено условие изискващо изрично провеждането на оценка за съвместимост,

в зависимост от техния характера и вероятността на въздействието им върху защитените зони и след проверка за допустимост по чл. 12 от Наредбата за ОС компетентният орган преценява начина на процедиране, тоест:

произнася се за необходимостта от провеждане или не провеждане на процедура по реда на Глава втора „Оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения извън обхвата на Закона за опазване на околната среда“ от Наредбата за ОС (процедура по услуга Оценка на съвместимостта).

4.4 Необходими документи

Възложителят на планове, програми, проекти или на инвестиционни предложения уведомява на най-ранен етап компетентния орган за своето намерение, чрез  уведомление съдържащо данни съгласно приложение №1 към чл. 10, ал. 1 от Наредбата за ОС (част А – за планове, програми и проекти, част Б – за инвестиционни предложения) на хартиен носител (образец 1).

4.5. Вътрешен ход на административната услуга.

Процедурата се извършва в следната последователност:

А) уведомяване на компетентния орган от страна на възложителя на план, програма, проект или инвестиционно предложение на най-ранен етап;

Б) проверка за допустимост;

В) писмено уведомяване на възложителя за приложимата процедура, като при необходимост се дават указания и се определя срок за изпълнението им;

Г) оповестяване на писмото на интернет страницата на компетентния орган.

По стъпка А): Уведомяването става от страна на възложителя на най-ранен етап чрез уведомление съгласно приложение №1 към чл. 10, ал. 1 от Наредбата за ОС на хартиен носител (образец 1).

Съдържание на уведомлението по чл. 10, ал. 1

Част А - за планове, програми и проекти

1. Информация за възложителя (орган или оправомощено по закон трето лице): име, пълен пощенски адрес, лице за връзка - телефон, факс и адрес на електронна поща.

2. Обща информация за предложените план, програма и проект:

а) основание за изготвяне на плана, програмата и проекта - нормативен или административен акт;

б) период на действие и етапи на изпълнение на плана, програмата и проекта;

в) териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини;

г) основни цели и предмет на плана, програмата и проекта;

д) срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата;

е) природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови.

3. Орган, отговорен за одобряването, и орган по прилагането на плана, програмата и проекта.

4. Друга информация по преценка на възложителя.

Част Б - за инвестиционни предложения

1. Информация за възложителя (орган или оправомощено по закон трето лице): име, пълен пощенски адрес, лице за връзка - телефон, факс и адрес на електронна поща.

2. Обща информация за предложеното инвестиционно предложение:

а) местоположение на инвестиционното предложение - област и община, землище, номер на имота;

б) срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение;

в) цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, пътно и др. строителство;

д) необходимост от нова инфраструктура - пътища, електроснабдяване, ВиК;

е) природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови.

3. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение.

Забележка: С цел коректно и точно идентифициране на териториалния обхват и/или имота/ите, които ще се засегнат от плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение е необходимо към уведомлението да се приложат по преценка на възложителя:

 • Актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение или координатни точки на трасето на линейните обекти на техническата инфраструктура, придружени от информация за използваната координатна система, или координатни точки, определящи териториалния обхват за площни обекти, придружени от информация за използваната координатна система.
 • Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, координати на граничните точки на имота и на обекта – предмет на инвестиционното предложение, снимки, партида на имота и др.

При установени непълноти, пропуски или неточности в уведомлението, компетентният орган изисква от възложителя да предостави допълнителна информация в определен от него срок.

В случай, че възложителят не представи изисканата допълнителна информация в определения срок, процедурата се прекратява, за което компетентния орган уведомява възложителя.

Забележка: При обективна невъзможност изисканата допълнителна информация да се представи в определения срок, възложителят отправя писмено искане за удължаване на срока, като посочва и срок, в който същата е възможно да бъде представена.

По стъпка Б): Проверката за допустимост се извършва от компетентният орган в съответствие с разпоредбите на чл. 12 от Наредбата за ОС въз основа на постъпилата чрез уведомлението информация и документация и допълнителната информация, когато такава е поискана.

Проверката за допустимост се отнася за:

 • планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, предвидени да се реализират изцяло или отчасти в границите на защитени зони, в които не попадат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ);
 • планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, предвидени да се реализират изцяло или отчасти в границите на защитени зони, в които попадат изцяло или отчасти и защитени територии по смисъла на ЗЗТ;
 • планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, предвиждащи водовземане от повърхностни или подземни води, заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти или в съоръжения, които могат да създадат опасност от замърсяване на подземните води, или е пряко свързано с водовземане и/или ползване на воден обект по смисъла на т. 7 и 25 от допълнителните разпоредби на Закона за водите (ЗВ)

Забележка:

1. "водовземането" обхваща всички дейности, свързани с отнемане на води от водните обекти.

2. "ползване" на водния обект е всяка дейност в него, която, без да е свързана с отнемане на водите му, притежава потенциал за въздействие върху режима на водите.

Проверка за допустимост се извършва по отношение на:

 • допустимостта на планове, програми, проекти или инвестиционни предложения спрямо режима на дейностите в защитените зони, определен със заповедта по чл. 12, ал. 6 от ЗБР (заповедта за обявяване), както и със заповедта по чл. 19, ал. 1 ЗБР и/или с плана за управление, ако има такива;
 • допустимостта на планове, програми, проекти или инвестиционни предложения спрямо режима на защитените територии, определен по реда на ЗЗТ, заповедта за обявяването ? и плана за управлението ?, ако има такъв или заповед по чл. 45, ал. 1 ЗЗТ, ако има такава;
 • допустимостта на планове, програми, проекти или инвестиционни предложения спрямо режимите по ЗВ и в утвърдените планове за управление на речните басейни и плановете за управление на риска от наводнения.
При констатиране на недопустимост на планове, програми, проекти или инвестиционни предложения спрямо режима на дейностите в защитените зони, съответно в защитените територии, или спрямо режими, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни, процедурата се прекратява.

По стъпка В): Писменото уведомяване на възложителя на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение за приложимата процедура съдържа волеизявленията на компетентния орган относно необходимостта от провеждане или не провеждане на процедура по реда на Глава втора „Оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения извън обхвата на Закона за опазване на околната среда“ от Наредбата за ОС.

Волеизявленията на компетентния орган се обективират в зависимост от констатирана допустимост на плановете, програмите, проектите и инвестиционните предложение, техния характер и вероятността им на въздействие върху защитените зони, и се представят на възложителя в писмена форма в 14-дневен срок от подаване на уведомлението или от отстраняване на непълнотите, пропуските или нередовностите в представената от възложителя с уведомлението информация или документация.

При необходимост, компетентният орган с писмото до възложителя дава указания и определя срок за тяхното изпълнение.

В случай, че възложителят не изпълни указанията в определения срок, процедурата се прекратява.

По стъпка Г): Оповестяване на писмото на интернет страницата на компетентния орган.

В 7-дневен срок от писменото уведомяване на възложителя, компетентният орган оповестява писмото на интернет страницата си.

V. Нормативно определена такса: не се дължи такса.

VI. Срок:

В 14-дневен срок от подаване на уведомлението или от отстраняване на непълнотите, пропуските или нередовностите в представената от възложителя с уведомлението информация или документация компетентният орган уведомява писмено възложителя за приложимата процедура, като при необходимост дава указания и определя срок за изпълнението им.

 

VII. Образци:

 

1. Образец на уведомление за инвестиционно предложение

2. Образец на уведомление за изготвяне на план програма

3. Уведомление за план, програма или проект (съгласно приложение № 1 към чл.10, ал.1 от Наредбата за ОС)

4. Уведомление за план, програма или проект (съгласно приложение № 1 към чл.10, ал.1 и приложение № 2 към чл.10, ал. 2 от Наредбата за ОС)

3. Образец на уведомление съгласно приложение №1 към чл. 10, ал. 1 от Наредбата за ОС