Съдържание

Посетители

В момента има 113  гости и няма потребители и в сайта

Услуги

Съгласуване на строителство на нови обекти, разширението, преустройството и промяна предназначението на съществуващите обекти в защитена територия, не попадаща в границите на защитени зони, за които не се изисква ОВОС и/или процедура по ЗБР

I. Наименование на услугата

Съгласуване на строителство на нови обекти, разширението, преустройството и промяна предназначението на съществуващите обекти в защитена територия, извън националните паркове, резервати и поддържани резервати, не попадаща в границите на защитени зони, за които не се изисква оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и/или за които не е необходимо провеждане на процедура по ЗБР

II. Правно основание

чл. 13, ал. 2 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка със Заповед № РД-21/12.01.2012 г. на министъра на околната среда и водите

чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС)

Забележка:

Предвид, че дейностите по строителство на нови обекти, разширението, преустройството и промяна предназначението на съществуващите обекти се явява инвестиционно предложение или се предвижда чрез план, програма или проект по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, съгласуването се извършва чрез процедурата по издаване на писмо на директора на РИОСВ – Благоевград с волеизявления относно начина на процедиране на планове, програми, проекти  и инвестиционни предложения извън обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп., бр. 81 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г.) .

Важно!

В тези случаи не се внася отделно заявление, а произнасянето е на база изискуемите се информация и документация по Услуга : Становище за преценяване вероятността от въздействие върху защитените зони на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения и техните изменения или разширения

III. Характеристика

Целта на тази административна услуга е да се съгласуват дейностите, които планират да извършат собствениците и ползвателите на гори, земи и водни площи в защитените територии, извън националните паркове, резервати и поддържани резервати, които са свързани със строителството на нови обекти, разширението, преустройството и промяната на предназначението на съществуващи обекти в защитените територии извън националните паркове, резервати и поддържани резервати, не попадащи в границите на защитени зони, за които не се изисква оценка на въздействието по околната среда и/или за които не е необходимо провеждане на процедура по реда на глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони , наричана по-долу „Наредбата за ОС“, независимо от разрешенията, които се изискват по други закони.

Услугата се извършва по реда и начина описани в Услуга: Становище за преценяване вероятността от въздействие върху защитените зони на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения и техните изменения или разширения