Съдържание

Посетители

В момента има 98  гости и няма потребители и в сайта

Услуги

Становище за сеч на дървесни видове под специален режим в земи извън горски фонд

I. Наименование на услугата

Становище за сеч на дървесни видове под специален режим в земи извън горски фонд

II. Правно основание

Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 113 ал.2

III. Характеристика

Дървета, обявени за природни забележителности или намиращи се на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, могат да бъдат премахнати само въз основа на писмено разрешение от органите на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), а дървета, обявени за защитен природен обект, се премахват въз основа на писмено разрешение от органите на Министерството на околната среда и водите.

Когато се установи, че забележителното дърво (обявено за такова по реда на Глава пета от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) е изсъхнало или невъзстановимо увредено се издава становище за премахването му от регионалната инспекция по околната среда и водите.

IV. Процедура по извършване на административната процедура

1. Компетентен орган

Компетентен орган в производството по даване на становище за сеч на дървесни видове под специален режим в земи извън горски фонд е регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).

2. Заявител

Собственикът на имота, в който се намира дървото, което трябва да бъде премахнато.

3. Необходими документи

Искане свободен текст от собственика на имота, в който се намира дървото, което трябва да бъде премахнато.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Извършва се оглед на място, от който да се установи, че забележителното дърво или дървета, намиращи се на защитена територия са изсъхнали или невъзстановимо увредени, след което се издава становище до МОСВ за необходимостта от премахването (сечта). МОСВ издава разрешение за премахване на отделни вековни или забележителни дървета. На основание чл. 113, ал. 2 ЗБР се провежда процедура за заличаване на дървото от Регистъра на защитените дървета, след издаване на разрешение от МОСВ за това.