Съдържание

Посетители

В момента има 88  гости и няма потребители и в сайта

Услуги

Становище по заявление за закупуване на застроена и нормативноопределена прилежаща площ от държавен горски фонд

I. Наименование на услугата

Издаване на становище по заявление за закупуване на застроената и нормативно определена прилежаща площ от държавен горски фонд по § 123 от ПЗР на Закона за горите

II. Правно основание

Закон за горите, § 123 от Преходни и заключителни разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите (Обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.)

Закон за опазване на околната среда (ЗООС)

III. Характеристика

Лице, построило сгради, постройки, мрежи и съоръжения в държавен горски фонд - частна държавна собственост, до влизането в сила на този закон или е придобило собственост върху такива, може да закупи застроената и нормативно определената прилежаща площ, ако строежите са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно Закона за устройство на територията са търпими строежи и не подлежат на премахване.

Заявление за закупуване се подава до министъра на земеделието и горите в едногодишен срок от влизането в сила на този закон. Към заявлението се прилагат: ...решение за оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда

Становището на РИОСВ служи за комплектоване на документацията по Заявление за закупуване на гори и земи от горския фонд до министъра на земеделието и горите.

IV. Процедура по извършване на административната услуга 

1. Компетентен орган

Компетентен орган е РИОСВ.

2. Заявител

Заявители са физически и юридически лица, построили  сгради, постройки, мрежи и съоръжения в държавен горски фонд - частна държавна собственост, до влизането в сила на този закон или придобили собственост върху такива.

3. Необходими документи

За издаване на становище по заявление за закупуване на застроена и нормативно определена прилежаща площ от държавен горски фонд по § 123 от ПЗР на Закона за горите са:

  1. Писмено искане за издаване на становище;
  2. Скица - проект на имота;
  3. Писмено становище на структурите и териториалните звена на Националното управление по горите, в чийто териториален обхват на дейност се намират имотите. Вътрешен ход на процедурата

4. Вътрешен ход на процедурата

В четиринадесет дневен срок от подаването на документите в РИОСВ, директорът на РИОСВ издава становище по заявление за закупуване на застроената и нормативно определена прилежаща площ от държавен горски фонд по § 123 от ПЗР на Закона за горите

Дължима такса: не се дължи

V. Образци: