Съдържание

Посетители

В момента има 122  гости и няма потребители и в сайта

Услуги

Съгласуване на дейности в защитените територии, извън националните паркове, ако липсва план за управление или те не са предвидени в плановете и проектите по глава четвърта от ЗЗТ

I. Наименование на услугата

Съгласуване на дейности в защитените територии, извън националните паркове, ако липсва план за управление или те не са предвидени в плановете и проектите по глава четвърта от ЗЗТ

II. Правно основание

Услугата се предоставя в съответствие с разпоредбите на §7 от допълнителните разпоредби на Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка със Заповед № РД-675/03.09.2014 г. на министъра на околната среда и водите

III. Характеристика

Целта на тази административна услуга е да се съгласуват дейностите, които планират да извършат собствениците и ползвателите на гори, земи и водни площи в защитените територии, извън националните паркове и които са свързани с ползването като ресурс на земите, горите и водните площи, ако за защитената територия липсва план за управление или те не са предвидени в плановете и проектите по глава четвърта от Закона за защитените територии (ЗЗТ), независимо от разрешенията, които се изискват по други закони.

IV. Процедура

1. Компетентен орган 

Компетентен орган за съгласуване на дейности в защитените територии, извън националните паркове, ако липсва план за управление, или те не са предвидени в плановете и проектите по глава четвърта от ЗЗТ, е директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) по местоположение на защитената територия, оправомощен от министъра на околната среда и водите със Заповед № РД-20/12.01.2012 г.

2. Заявител

Заявители са собственици или ползватели на гори, земи и водни площи в защитените територии, които планират да извършат дейности в защитените територии, извън националните паркове, ако липсва план за управление, или те не са предвидени в плановете и проектите по глава четвърта от ЗЗТ, независимо от разрешенията, които се изискват по други закони.

3. Нормативно установени изисквания и необходими документи

Собственикът или ползвателят внася в РИОСВ заявление, в което посочва:

  • информация за собственика или ползвателя (орган или оправомощено по закон трето лице): име, пълен пощенски адрес, лице за връзка - телефон, факс и адрес на електронна поща;
  • информация за дейностите, които планира да извърши – описание на видовете дейности; местоположение; срок за реализация и етапи за на изпълнение на дейностите; цел; необходимост от нова инфраструктура – пътища, електроснабдяване, ВиК и др. подобни; природни ресурси, предвидени за използване по време на строителство и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК и други мрежи) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови.

Забележка: В случай, че дейността се явява инвестиционно предложение или се предвижда чрез план, програма или проект по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, респективно по смисъла на Закона за опазване на околната среда, съгласуването на дейностите се извършва чрез една от следните процедури, в зависимост от характера на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение:

Важно! В тези случаи не се внася отделно заявление, а произнасянето е на база изискуемите се информация и документация по съответната услуга. 

4. Вътрешен ход на административната услуга

Собственикът или ползвателят на гори, земи и водни площи в защитените териториивнася в РИОСВ заявление, съдържащо описаните в т. 3 данни и информация – попълва се образец №1.

В срок до 30 работни дни от постъпване на заявлението компетентният орган издава писмо с волеизлеяния относно съгласуване или не съгласуване на планираните за извършване дейности.

Забележка: В случай, че дейността се явява инвестиционно предложение или се предвижда чрез план, програма или проект по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, респективно по смисъла на Закона за опазване на околната среда, съгласуването на дейностите се извършва чрез една от следните процедури, в зависимост от характера на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение, волеизлеянието на компетентния орган относно съгласуване или не съгласуване на планираните за извършване дейности се съдържа в:

  • издаденото Решение по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения ;
  • издаденото Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда ;
  • издаденото Решение по оценка на въздействието върху околната среда ;
  • издаденото Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на планове и програми ;
  • издаденото Становище за екологична оценка на планове и програми ;
  • издаденото писмо на директора на РИОСВ – Благоевград с волеизявления относно начина на процедиране на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения извън обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за ОС .

5. Дължима такса - съгласно проведената процедура

Образци:

1. Образец на заявление