Съдържание

Посетители

В момента има 97  гости и няма потребители и в сайта

Услуги

Заповед за разпределение на количества билки под специален режим на опазване и ползване

I. Наименование на услугата

Издаване на заповед за разпределение на количества билки под специален режим на опазване и ползване

II. Правно основание

Закон за лечебните растения, чл. 10 ЗЛР

Заповед № 88/16.02.2001г. на Министъра на околната среда и водите за условията и реда за разпределение на количества билки, получавани от естествени находища на лечебните растения под специален режим на опазване и ползване

Заповед на министъра на околната среда по чл. 10, ал. 2 от Закона за лечебните растения за годишно разпределение на квоти от видове, лечебни растения под режим на опазване и ползване

III. Характеристика

Целта е опазване на видове диворастящи лечебни растения, които са поставени под специален режим на опазване и ползване, когато биологичното разнообразие или ресурсите им проявяват трайна тенденция към намаляване или има опасност от появяването на такава тенденция.

След издаването на заповедта, заявителите получават разпределена квота от билки под специален режим на опазване и ползване, които трябва да се събират и изкупуват само от територията на съответната област, за която са заявени и разпределени.

Получателят на квотата е длъжен да спазва определените със заповедта на директора на регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) количества лечебни растения, да декларира в края на годината събраните и изкупени количества лечебни растения и да представя при поискване документи за произход на билките (позволителни за ползване, издадени от длъжностно лице или общинските администрации).

IV. Процедура по извършване на административната услуга 

1. Компетентен орган

Компетентен орган по издаване на заповед за разпределение на количества билки под специален режим на опазване и ползване по чл.10 ЗЛР е директора на РИОСВ.

2. Заявител

Заявители могат да бъдат юридически и физически лица, с организиран по ЗЛР пункт или склад за билки, които са подали искане за разпределение на квоти лечебни растения с ограничителен режим.

3. Необходими документи

До края на предходната година в съответната РИОСВ трябва да бъде подадено заявление със следните данни:

  • име, ЕГН и адрес на билкозаготвителя, адрес на билкозаготвителния пункт;
  • наименование и количество на билките, в разпределението на които искат да участват;
  • информация за билките от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване, които са ползвали през предходната година и в какви количества.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Направените заявки се обобщават и изпращат в МОСВ. След публикуване в Държавен вестник на заповедта на министъра на околната среда и водите по чл. 10, ал. 2, директорът на съответната РИОСВ издава заповед за свикване на комисия, съгласно чл. 4 от Заповед № 88/16.02.2001 г. Специална комисия (състояща се от представители на РИОСВ, РУГ, Държавни лесничейства и представители на общини) разпределя между заявителите количествата билки, определени на териториален принцип и на базата на направените заявки. Разпределението се извършва съгласно изискванията на чл. 5 от Заповед № 88/16.02.2001 г. Въз основа на представен протокол от заседанието на комисията, директорът на РИОСВ издава заповед за разпределение на билките под специален режим на опазване и ползване между заявителите.

Издадената заповед е валидна в рамките на календарната година.

При извършване на нарушение на специалния режим през текущата година, нарушителят се наказва съгласно административно наказателните разпоредби от ЗЛР. Нарушител, с влязло в сила наказателно постановление не се допуска до разпределение на квоти през следващата година, съгласно чл. 3 т. 3.3 от Заповед № 88/16.02.2001 г.

5. Срок:

Не по-късно от 28 февруари, директорът на инспекцията издава заповед за разпределението.

V. Образци 

1. Примерен образец на Заявление за кандидатстване за разпределяне на количества билки