Съдържание

Посетители

В момента има 93  гости и няма потребители и в сайта

Услуги

Регистрация на книги за изкупени, реализирани и налични количества билки

I. Наименование на услугата

Регистрация на книги за изкупени, реализирани и налични количества билки по чл. 12 от Наредба № 5 от 19. 07. 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки

II. Правно основание 

Закон за лечебните растения (ЗЛР)

Наредба № 5 от 19 юли 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки (Наредба № 5)

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (Тарифата)

III. Характеристика

Целите на регистрацията са свързани с:

  • осъществяване на контрол върху дейността на билкозаготвителите в билкозаготвителните пунктове и складовете за билки;
  • осъществяване на контрол за вида и количествата на билките за преработване;
  • опазването на находищата и ползването на лечебните растения;
  • поддържане на регистър с информация за дейността на билкозаготвителите в билкозаготвителните пунктове и складовете за билки, с оглед ефективен контрол и опазване на национален ресурс – лечебните растения на територията на страната, от страна на регионалните инспекции по околната среда и водите.

IV. Процедура по извършване на административната услуга

1. Компетентен орган

Регистрацията на книги за изкупени, реализирани и налични количества билки се осъществява пред регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ).

2. Заявител

Заявители са лица, които са организирали билкозаготвителен пункт и/или склад за билки по чл. 31 от ЗЛР и чл. 3 на Наредба № 5.

3. Необходими документи

За организиране на пункт и/или склад, в който се извършва първична преработка на билки, лицето е длъжно до започване на дейността да уведоми съответната РИОСВ чрез:

  • уведомление по образец съгласно приложение № 1 към Наредба № 5;
  • удостоверение за актуална съдебна регистрация, ако лицето е търговец;
  • копие от акта за собственост, от договора за наем или друг документ, от който произтича правото да се ползва обектът, в който е организиран билкозаготвителния пункт и/или складът за билки.

За организиране на дейност по чл. 8 от Наредба № 5, свързана с неподложени на първична обработка билки за нуждите на производството, пред РИОСВ се представят:

  • уведомление по образец съгласно приложение № 2 към Наредба № 5;
  • удостоверение за актуална съдебна регистрация, ако лицето е търговец;
  • копие от документа, с който е възложено управлението, организацията и контролът на билкозаготвителния пункт и/или склада за билки на лице, изпълняващо функциите на отговорник.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Документите за регистрация се подават преди започване на дейността. Компетентният орган прави проверка на данните, съдържащи се в представената документация като проверява надлежното комплектоване на документите по чл. 6 от Наредба № 5 и платежен документ за внесена такса. С уведомлението билкозаготвителя декларира, че в организирания от него билков пункт или склад са спазени изискванията на Наредба № 5.

Компетентният орган заверява книгата по чл. 12 от Наредба № 5 и вписва в регистъра необходимите данни за осъществяваната дейност. Книгата се води по образец съгласно приложение № 4 и съгласно чл.31 от Закона за лечебните растения се регистрира в Регионалната инспекция по околната среда и водите.

На заявителя не се издава документ, удостоверяващ вписването. При всяка промяна на данните, съдържащи се в уведомлението или приложените към него документи, както и при прекратяване на дейността, лицата, организирали билкозаготвителен пункт, са длъжни да уведомят съответната РИОСВ в 14-дневен срок от възникване на промените, чрез подаване на заявление за промяна в данните и ново уведомление съгласно приложение № 1.

5. Такси

За регистрация на книга се събира такса в размер на 10 лева.

6. Отчетност: До 31 януари лицата организирали билкозаготвителен пункт и/или склад за билки представят в съответната регионална инспекция по околната среда и водите обобщена информация за предходната година за изкупените, реализираните и намиращите се на склад билки със справка по образец съгласно приложение № 3.

V. Образци: