Съдържание

Посетители

В момента има 101  гости и няма потребители и в сайта

Услуги

Издаване на регистрационни карти

I. Наименование на услугата

Издаване на регистрационни карти за екземпляри от видовете гръбначни животни съгласно приложения А и В от Регламент (ЕО) 338/97 на Съвета относно защита на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях, наричан по-нататък „Регламент 338/97".

II. Правно основани

Чл. 91 във връзка с чл. 90 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР).

III. Характеристика

Целта на тази административна услуга е регистрация на всички екземпляри от видове гръбначни животни съгласно приложения А и В от Регламент (ЕО) 338/97 на Съвета относно защита на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях, наричан по-нататък „Регламент 338/97“, с изключение на:

 1. хранителни продукти, получени от тях;
 2. видове – предмет на Закона за лова и опазване на дивеча;
 3. цветни мутации на видовете птици, които не притежават естествената окраска на дивите форми;
 4. дребни кожени изделия;
 5. риби;
 6. екземпляри от видовете по чл. 57, т. 5, буква „а“ от Регламент 867/2006.

Екземплярите от видовете съгласно приложения А и В от Регламент 338/97, за които е издадено разрешително за внос и за които има оригинално разрешително за износ или сертификат за реекспорт, издадено от трета държава, се регистрират служебно от РИОСВ без заявление на собственика по реда на чл. 92 от ЗБР въз основа на препратени от Министерството на околната среда и водите копия от документите.

Регистрацията се извършва с регистрационна карта, издадена от съответната РИОСВ по постоянния адрес на собственика на екземпляра - физическо лице, или по седалището, съответно адреса на управлението, на собственика на екземпляра - юридическо лице.

Регистрационната карта може да бъде два типа – за регистриране на единични екземпляри и за регистриране на група екземпляри. Картата за регистриране на група екземпляри се използва само за групи екземпляри от видове по приложения А и В от Регламент 338/97, при които индивидуалното маркиране е невъзможно.

Забележка:

 1. Регистрационна карта не се издава в случаите, когато за екземплярите е издаден сертификат съгласно чл. 8, т. 3 и чл. 9, ал. 2, буква „б“ от Регламент 338/97 на името на собственика.
 2. Регистрацията на екземпляри от видове гръбначни животни съгласно приложения А и В от Регламент (ЕО) 338/97 не се отнася за колекции в зоологически градини, музеи, университети, институти на Българската академия на науките и други научни и академични институти. Лицата, собственици или отговорни за колекции в зоологически градини, музеи, университети, институти на Българската академия на науките и други научни и академични институти представят в Министерството на околната среда и водите и съответната регионална инспекция по околната среда и водите списък на наличните екземпляри по видове, като в началото на всяка текуща година внасят информация за настъпилите в списъка промени през изтеклата година.

 Списъкът трябва да съдържа:

 1.  вида на животното, посочен на български и латински език;
 2. данни за екземпляра - вид и състояние (жив, мъртъв, препариран, част или продукт);
 3. начина на придобиване - внесен, закупен, разменен, дарен, размножен на затворено, оставен по разпореждане съгласно чл. 39, ал. 2 от ЗБР;
 4. номера и вида на документа, с който е придобит екземплярът;
 5. номера на регистрационната карта в случай на регистрация по чл. 91.
IV. Процедура по извършване на административната услуга 

1. Компетентен орган

Компетентен орган е съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) по постоянния адрес на собственика на екземпляра – физическо лице, или по седалището, съответно адреса на управлението, на собственика на екземпляра – юридическо лице.

2. Заявител

Заявители са физически и юридически лица, собствениците на екземпляри от видове гръбначни животни съгласно приложения А и В от Регламент (ЕО) 338/97.

3. Нормативно установени изисквания и необходими документи

За регистрацията по чл. 91 собственикът в 15-дневен срок от придобиването на екземпляра или в 40-дневен срок от получаване на поколение от видове от приложения А и В от Регламент (ЕО) 338/97 внася в РИОСВ заявление, в което посочва:

 • за физически лица - лични данни;
 • за български юридически лица или еднолични търговци – наименование, седалище, адрес и единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
 • за чуждестранните юридически лица – документ, удостоверяващ правния статус на заявителя, издаден в съответствие с националното му законодателство до три месеца преди подаване на заявлението;
 • данни за екземпляра – вид и състояние (жив, мъртъв, част от екземпляр или продукт);
 • адрес на отглеждане – при придобиване на жив екземпляр;
 • начин на придобиване – внесен, закупен, разменен, дарен, размножен на затворено, намерен.

Към заявлението, в зависимост от случая се прилагат:

1. Документи, указващи законния произход на екземпляра:

 • оригинален документ за регистрация, издаден от съответната регионална инспекция по околната среда и водите - при покупка на регистриран по чл. 91, ал. 1 екземпляр, или копие от регистрационна карта в случай на регистрация по чл. 91, ал. 2;
 • документ за регистрация от друга държава - членка на Европейския съюз, когато в съответната държава се изисква такава;
 • оригинален валиден сертификат за екземплярите, издаден на името на продавача съгласно чл. 8, т. 3 от Регламент 338/97, и документ за продажбата на екземпляра;
 • копие от разрешително по CITES за износ или сертификат за реекспорт, издадени от трета държава;
 • фактура по чл. 102б, ал. 3, буква "к" от ЗБР;
 • оригинал на разрешително или друг документ за улавяне или убиване на екземпляра от природата, предвиден в нормативен акт и доказващ законността на придобиването му.

2. информация за начина на маркиране на екземпляра и номера на маркировката

3. номер на регистрирана дейност по чл. 97, ал. 1 и 2 от ЗБР

4. Вътрешен ход на административната услуга

Собственикът в 15-дневен срок от придобиването на екземпляра или в 40-дневен срок от получаване на поколение от видове по приложения А и B от Регламент 338/97 внася в РИОСВ заявление, съдържащо описаните в т. 3 данни и информация – попълва се образец №1.

В срок до 20 работни дни от постъпване на заявлението РИОСВ издава документ за регистрация по образец №2 (за регистриране на единични екземпляри) или образец №2а (за регистриране на група екземпляри). При необходимост от уточняване на вида и обстоятелствата по придобиването на екземпляра/ите, РИОСВ извършва проверка на място в рамките на срока за издаване на регистрационната карта.

В срок до 5 работни дни от постъпване на документацията за екземплярите от видове съгласно приложения А и B от Регламент 338/97, за които е издадено разрешително за внос и за които има оригинално разрешително за износ или сертификат за реекспорт, издадено от трета държава, РИОСВ служебно издава документ за регистрация по образец образец №2 (за регистриране на единични екземпляри) или образец №2а (за регистриране на група екземпляри).

За всички регистрирани екземпляри РИОСВ води регистър.

При промяна на обстоятелствата, свързани с екземпляра, а именно: смяна на собственика, смяна на адреса на отглеждане, смърт, унищожаване, кражба или изгубване на екземпляра, както и при унищожаване, повреждане, изгубване или кражба на документа за регистрация на екземпляра, собственикът на регистриран екземпляр е длъжен писмено да уведоми РИОСВ. Във връзка с постъпилата информация РИОСВ:

 • отразява промените в регистъра;
 • издава нов документ за регистрация;
 • уведомява Министерство на околната среда и водите за случаите на кражба или изгубване на екземпляр или документ за регистрация.

Надлежно издадените регистрационни карти са валидни до промяна на обстоятелствата, свързани с екземпляра – смяна на собственика, смяна на адреса на отглеждане, смърт, унищожаване, кражба или изгубване на екземпляра или унищожаване, повреждане, изгубване или кражба на документа за регистрация на екземпляра.

5. Дължима такса - не се дължи

V. Образци:

 1. Образец на заявление за регистрация на екземпляри по чл.92 от Закона за биологично разнообразие - единични екземпляри
 2. Образец на заявление за регистрация на екземпляри по чл.92 от Закона за биологично разнообразие - група екземпляри
 3. Инструкции за попълване на заявление за издаване на регистрационна карта
 4. Указанията за извършване на регистрацията